عبدالغفور اظھر لدھیانوی،چوھدری

نگینے:A.H.A : پنجابی اکھان-پنجابی توں پنجابی \ عبدالغفور اظھر لدھیانوی،چوھدری - لاھور : عزیز پبلشرز, 1991 - 144

فاروق احمد

8/18/08


Punj.

Hbk.


اکھان

398.99142 ع136پ 50831

اردو کى بورڈ

ذ
ڈ
د
خ
ح
چ
ج
ث
ٹ
ت
پ
ب
آ
أ
ا
ّ
ق
ف
غ
ع
ظ
ط
ض
ص
ش
س
ژ
ز
ڑ
ر
ے
ي
ى
ء
ھ
ه
ؤ
و
ن
م
ل
گ
ک